Wettelijke vermeldingen

LOAN FINANCIAL ACTIVITEITEN

Sinds 21 september 2010 is  LOAN FINANCIAL door de Franse Prudentiële en Regulerende Autoriteit erkend als Kredietinstelling en Beleggingsdienstverlener onder nummer 17418. In het bijzonder is LOAN FINANCIAL gemachtigd om de volgende transacties uit te voeren:

Het verstrekken van consumentenleningen, in de vorm van uitsluitend amortiseerbare leningen (geen doorlopende leningen) voor individuele klanten in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.
Het op de markt brengen van facultatieve verzekeringspolissen voor haar klantenkring van kredietnemers, in haar hoedanigheid van verzekeringsagent, die de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en verlies van werk dekt.
Ontvangst van aan het publiek terug te betalen middelen in de vorm van termijndeposito’s (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk)
Orderontvangst/transmissie (RTO) voor derden, niet-gegarandeerde beleggingen in schuldbewijzen en beleggingsadvies (Frankrijk)

De aanbiedingen van de LOAN FINNACIAL, die toegankelijk zijn via de Franse versie van de website, zijn gereserveerd:

Voor consumentenkrediet: aan een clientèle van grote, solvabele particulieren die in Europees Frankrijk wonen;
Voor het beleggingsproduct: aan een cliëntèle van “professionele” beleggers in de zin van artikel D533-11 van het Monetair en Financieel Wetboek en met een rekening die is gedomicilieerd in een bankinstelling in de Europese Economische Ruimte.

LOAN FINANCIAL SA is lid van het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) en draagt bij aan het Fonds de Résolution Unique (FRU).

De deposito’s die LOAN FINANCIAL in de vorm van termijndepositorierekeningen ontvangt en de effecten die zij aanhoudt, worden gedekt door garantiemechanismen die door de FGDR worden beheerd volgens de voorwaarden van artikel L. 312-4 e.v. van het Franse monetaire en financiële wetboek. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd.

Voor meer informatie kunt u de website van het Fonds de Garantie des Dépôts raadplegen.

FINANCIËLE ZEKERHEDEN – WAARSCHUWING

LOAN FINANCIAL vestigt de aandacht van de gebruikers die willen beleggen en waarschuwt hen in het algemeen voor de risico’s die verbonden zijn aan een belegging in financiële effecten, d.w.z. de risico’s van gevaren, volatiliteit, liquiditeit en kapitaalverlies. Aangezien de door LOAN FINANCIAL voorgestelde investeringen niet gegarandeerd zijn in termen van kapitaal, zijn de investeerders blootgesteld aan een gedeeltelijk of zelfs volledig verlies van het aanvankelijk geïnvesteerde kapitaal.

LOAN FINANCIAL beveelt de beleggers aan om, alvorens een order te plaatsen, de informatie over de financiële effecten, de betrokken verrichtingen en hun kenmerken en mogelijke risico’s te raadplegen, die onder meer beschikbaar is op de website van LOAN FINANCIAL

LOAN FINANCIAL wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de doorgegeven orders, in het bijzonder voor eventuele financiële verliezen die een klant om welke reden dan ook lijdt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gebrek aan kennis van de markten en de risico’s. Beleggers moeten hun eigen risicoanalyse uitvoeren en indien nodig vooraf hun eigen juridisch, financieel, fiscaal, boekhoudkundig of ander professioneel advies raadplegen. Met name als uw fiscale woonplaats zich buiten het vasteland van Frankrijk bevindt, dient u te controleren of de diensten van LOAN FINANCIAL verenigbaar zijn met de wetgeving die op u van toepassing is, voordat u er gebruik van maakt. LOAN FINANCIAL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige inbreuk op deze wetgeving.

Indien de LOAN FINANCIAL de beleggers advies, informatie of aanbevelingen verstrekt, is de LOAN FINANCIAL niet aansprakelijk voor de rentabiliteit van dergelijke adviezen, informatie of aanbevelingen. De LOAN FINANCIAL raadt u aan de rubriek “Risicofactoren” van het LOAN FINANCIAL FCT Speciaal Reglement aandachtig te lezen.

Het beleggingsproduct van de LOAN FINANCIAL, zonder kapitaalgarantie en met beperkte liquiditeit, is bestemd voor professionele beleggers in de zin van artikel D533-11 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek.

De categorisering als professionele cliënt brengt een lager beschermingsniveau met zich mee dan de status van een niet-professionele cliënt. Het staat LOAN FINANCIAL vrij om potentiële investeerders te aanvaarden of te weigeren om ze te categoriseren als professionele klanten op basis van een beoordeling van hun competentie, ervaring, kennis van financiële zaken en financiële capaciteit om een verlies op te vangen.

ONTVANGST – VERZENDING VAN ORDERS

In geval van een storing in het orderacceptatiesysteem zal LOAN FINANCIAL, voor zover mogelijk, de klanten informeren over de aard en de voorzienbare duur van de storing en de mogelijke manieren waarop deze kan worden verholpen.

BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft LOAN FINANCIAL een beleid opgesteld en onderhoudt het een beleid voor het opsporen en beheren van potentiële belangenconflicten.

Voor meer details over dit beleid,

CLAIMS

Leners, investeerders, in geval van een klacht stuur ons een e-mail op: reclamation@loan-financial.com. We zullen binnen 10 dagen antwoorden.

Om de procedure voor de behandeling van klachten te raadplegen,

MELDINGSSYSTEEM

Overeenkomstig wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende de transparantie, de bestrijding van corruptie en de modernisering van het economisch leven, bekend als Sapin 2, heeft LOAN FINANCIAL een systeem van klokkenluidersbescherming opgezet.

Voor meer details over dit systeem,

PRIVÉGEGEVENS

In het kader van het verlenen van consumentenkrediet en het aanbieden van beleggingsdiensten kan LOAN FINANCIAL sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Door het gebruik van het platform en het uitvoeren van een simulatie, erkent u en gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door LOAN FINANCIAL in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, en de bepalingen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De gegevensverwerking wordt beschreven in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over ons beleid of over uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: dpo@loan-financial.com.

Hieronder vindt u een lijst van bedrijven die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn en waaraan wij sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven:

– Ciklum (Oekraïne – Technologie)

– Ondernemingen van het MetLife-concern die buiten de EER zijn gevestigd (kredietverzekering). Het privacybeleid van Metlife is hier beschikbaar.

INFORMATIE EN NIEUWSBRIEVEN

Om u op de hoogte te houden van ons nieuws en de voordelen waar u van kunt profiteren, kunt u elektronisch (e-mail of sms) aanbiedingen van ons bedrijf ontvangen. Als u geen aanbiedingen en informatie van LOAN FINANCIAL wenst te ontvangen, kunt u zich hiertegen verzetten wanneer u uw aanvraag doet, of uw voorkeuren op elk moment aanpassen door naar uw klantenzone te gaan – rubriek “Mijn abonnementen”.

U kunt ook de frequentie van de verzending wijzigen of de verzending van bepaalde van onze programma’s te allen tijde rechtstreeks vanuit de e-mails van de LOAN FINANCIAL die u ontvangt stopzetten (link “Uitschrijven” bovenaan elke verzonden e-mail).

ONZE PARTNERS

Er is een lijst beschikbaar van de bedrijfssectoren van onze partners, aan wie wij uw gegevens met uw toestemming mogen overdragen.

COOKIES

Wij informeren u dat wanneer u de LOAN-site bezoekt, er automatisch een cookie op uw computer wordt geplaatst en op uw harde schijf wordt opgeslagen.

Wat is een koekje?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een site bezoekt. Cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan en op te halen over uw surfgedrag, het apparaat van waaruit u surft en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten, kunnen ze ons in staat stellen u te herkennen als een frequente gebruiker of klant.

Welke soorten cookies bestaan er op onze site?

– Technische cookies: zij laten het beheer toe van activiteiten die strikt verband houden met de werking van de site. LOAN gebruikt ze anoniem voor statistische doeleinden (aantal bekeken pagina’s, tijd die op de site wordt doorgebracht…) of om u een optimale ervaring te bieden (navigatietaal, detectie en correctie van een anomalie op een specifieke browser…).

– Cookies van derden: LOAN werkt samen met verschillende partners, die cookies anoniem gebruiken, om haar statistieken over de herkomst van haar bezoekers of hun surfgedrag te verstrekken. LOAN gebruikt ze om de prestaties van haar site en reclamecampagnes te verbeteren.

Hoe verwijder je cookies?

Indien u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies te allen tijde blokkeren, in de instellingen van uw internetbrowser (over het algemeen in de sectie beveiliging en vertrouwelijkheid).

VEILIGHEID

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van privé-correspondentie op het internet niet gegarandeerd is. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting met eventuele virussen die op het internet circuleren.

De identificatie en authenticatie van de klant, die onder andere nodig is om toegang te krijgen tot zijn rekeningen en contracten en om verrichtingen en transacties uit te voeren, wordt in alle gevallen uitgevoerd door het invoeren van de e-mail waarmee de klant zich heeft geregistreerd en een wachtwoord (hierna de “Sleutels”). Aangezien deze sleutels persoonlijk en vertrouwelijk zijn, wordt elke bestelling die wordt doorgegeven of elke handeling die met behulp van deze sleutels wordt uitgevoerd, geacht te zijn uitgevoerd door de Klant, die alle gevolgen daarvan zal dragen. Zo erkent de Klant dat de validatie na het invoeren van de Sleutels wordt beschouwd als zijn of haar onvoorwaardelijke aanvaarding van de inhoud van de bezochte pagina’s en de kenmerken van de gevalideerde verrichting, en wordt opgevat als een handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De klant erkent dat de elektronische drager gelijkwaardig is aan een schriftelijk document in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en een betrouwbare, getrouwe en duurzame drager vormt. De door de LOAN FINANCIAL gemaakte telematica-, computer- of magnetische opnames vormen het bewijs van de door de klant uitgevoerde handelingen door middel van de gebruikte diensten op afstand, d.w.z. internet, telefoon en post. In geval van verlies of diefstal van identificatie- en authenticatiegegevens moet de klant LOAN FINANCIAL hiervan onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen, met een bevestiging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging (verstuurd naar LOAN FINANCIAL, Service Prêteurs – 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS) binnen 48 uur na de aangifte, per telefoon of per e-mail. LOAN FINANCIAL zal deze elementen dan zo snel mogelijk deactiveren. Alle transacties die door middel van deze laatste zouden zijn afgesloten, blijven echter de verantwoordelijkheid van de klant totdat ze door LOAN FINANCIAL worden gedeactiveerd.

Berichten en documenten die via de website van de LOAN FINANCIAL worden verzonden, zijn strikt vertrouwelijk en voorbehouden aan de geadresseerden.

LOAN FINANCIAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige wijziging of vervalsing die van invloed kan zijn op de verzonden berichten.

Voor de veiligheid van de werkzaamheden wordt de communicatie met de LOAN FINANCIAL-server volledig gecodeerd met behulp van het SSL-protocol. Dit protocol is gebaseerd op een servercertificaat dat is ondertekend door de CERTPLUS-certificeringsinstantie. Deze beveiliging wordt gerealiseerd door een hangslot dat wordt weergegeven in het browservenster van de client en dat te allen tijde garandeert dat het in communicatie is met de beveiligde server van de LOAN FINANCIAL.

Tot slot kunnen alle telefoongesprekken met een adviseur door LOAN FINANCIAL worden opgenomen met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening en het bewijsbeheer.

Om mogelijk onrechtmatig gedrag te voorkomen of om te reageren op een verzoek om opheldering over een klacht of bestelling, worden de gegevens die tijdens een verbinding worden verzameld (zoals dag en tijdstip van de verbinding, versleuteld wachtwoord, IP-adres) opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.

HYPERTEKSTLINKS

Wat betreft de links die LOAN FINANCIAL SA vanaf haar site “www.loan-financial.com” naar andere interne of externe sites kan creëren, is LOAN FINANCIAL SA niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van deze andere sites, noch voor hun toegangsvoorwaarden.

WAARSCHUWING

De toegang tot de site www.loan-financial.com onderworpen aan specifieke gebruiksvoorwaarden die in deze juridische mededeling worden vermeld. Door het surfen op deze site gaan alle internetgebruikers akkoord met de onderstaande voorwaarden, die LOAN FINANCIAL zich het recht voorbehoudt te allen tijde te wijzigen.

LOAN FINANCIAL behoudt zich het recht voor om een online geplaatste of beschikbare dienst of product te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

De Gebruiksvoorwaarden en Wettelijke vermeldingen worden regelmatig bijgewerkt door LOAN FINANCIAL nodigt alle internetgebruikers uit om hen regelmatig te raadplegen. De huidige versies van de Gebruiksvoorwaarden en de Wettelijke vermeldingen zijn bindend voor alle gebruikers van de website van de LOAN FINANCIAL.

Elke persoon die gebruik wil maken van een van de gepresenteerde producten of diensten wordt uitgenodigd om de online beschikbare informatie te lezen en/of contact op te nemen met de klantendienst van de LOAN FINANCIAL om op de hoogte te zijn van alle kenmerken en abonnementsvoorwaarden van de producten en diensten. De toegang tot de producten en diensten die op de website van de LOAN FINANCIAL worden beschreven, kan onderworpen zijn aan beperkingen of uitsluitingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen, met name als gevolg van wettelijke of reglementaire beperkingen en/of specifieke kenmerken en/of risico’s. Aanvullende informatie kan aan u worden verstrekt door de klantenservice.

De teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen en geluiden, en meer in het algemeen alle elementen die in de Site zijn opgenomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, gedeeltelijk of volledig, is ten strengste verboden.

LOAN FINANCIAL kan de toegang tot de site op elk moment beëindigen, na eenvoudige kennisgeving, na elke inbreuk op deze voorwaarden door een klant. LOAN FINANCIAL is niet aansprakelijk in geval van een dergelijke beslissing. Mededelingen kunnen op elke manier worden verstuurd, ook per e-mail vanaf de website van de LOAN FINANCIAL.

Het toepasselijke recht is het Franse recht, de gebruikte taal is de Franse taal en de bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.

DIENSTEN

De toegang tot alle diensten op de site blijft onderworpen aan het normale gebruik van de online diensten, alsook aan de afwezigheid van enige gebeurtenis(sen) die niet aan LOAN FINANCIAL kan (kunnen) worden toegeschreven, zoals overmacht, kwaadwillige handeling(en), onderbreking(en) van de elektronische en/of telefonische communicatie, volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de server om welke reden dan ook of misbruik van de diensten (niet-limitatieve lijst).

LOAN FINANCIAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke ontregeling van haar diensten of het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van haar website of een van haar telefoonnummers als gevolg van een gebeurtenis of handeling waarover zij geen controle heeft, in het bijzonder als gevolg van een van de hierboven vermelde gebeurtenissen.

Waarschuwing: voor de verbindingen gelden de kosten voor het verlenen van toegang en de kosten van de geldende telefoongesprekken, waarbij deze laatste ten laste van de gebruiker komen.

De gebruikers worden herinnerd aan de risico’s die inherent zijn aan de elektronische overdracht van informatie. Er kunnen zich vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden voordoen. De informatie wordt verstrekt zoals ze is, ongeacht de bron.

De algemene structuur, evenals de software, teksten, gegevens, geanimeerde of vaste beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafieken en elk ander element waaruit de website www.loan-financial.com is samengesteld, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de LOAN FINANCIAL is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, zonder afbreuk te doen aan andere procedures, in het bijzonder civiele procedures.

REPRODUCTIERECHTEN

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van LOAN SA is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, zonder afbreuk te doen aan elke andere procedure, met inbegrip van het burgerlijk recht.